Skip to main content

Zásady ochrany osobných údajov

Naposledy aktualizované 31. mája 2024

Zásady ochrany osobných údajov obchodnej spoločnosti Fit&Co, s.r.o. so sídlom: Pribinova 8, Bratislava 811 09, IČO: 36 793 922. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 121413/B (ďalej v texte len „Spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare).

Spoločnosť prijala túto politiku ochrany osobných údajov (ďalej v texte len „Politika“ v príslušnom gramatickom tvare) na stanovenie a udržanie primeraného stupňa ochrany osobných údajov. Táto Politika sa vzťahuje na spracovávanie osobných údajov, ktoré Spoločnosť získava od svojich zamestnancov, dodávateľov, prípadne klientov a zákazníkov.

Spoločnosť rešpektuje právo každej fyzickej osoby na jej súkromie a preto používa všetky nutné opatrenia a robí maximum pre to, aby zabezpečila bezpečnosť všetkých informácií a osobných údajov, ktoré Spoločnosť získa. Spoločnosť sa vždy usiluje, aby jej konanie bolo v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej v texte len „Nariadenie“ v príslušnom gramatickom tvare) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Zákon“ v príslušnom gramatickom tvare).

Táto Politika stanovuje postupy spracúvania osobných údajov, ktoré Spoločnosť vykonáva. Konkrétne informácie a podrobnosti k jednotlivému spracúvaniu osobných údajov Spoločnosť poskytuje vždy pri konkrétnom zbere osobných údajov, pokiaľ to Nariadenie alebo Zákon vyžaduje. V prípade, že sa konkrétne informácie alebo podrobnosti líšia od informácii v tomto dokumente, tieto konkrétne informácie alebo podrobnosti majú prednosť pred touto Politikou ochrany osobných údajov.

 

 I. Základné ustanovenia

 1. Kontaktnými údajmi Spoločnosti, na ktorých môžete Spoločnosť kontaktovať sú: adresa: Arm. gen. Svobodu 25, 080 01Prešov-Sekčov
  e-mail: manager@365fitcopresov.sk
 2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, pričom identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napr. meno, rodné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
  3. Spoločnosť nevymenovala zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 1. Spoločnosť môže zbierať Vaše osobné údaje z rôznych zdrojov, vrátane:
  • osobných údajov, ktoré boli Spoločnosti poskytnuté priamo od Vás;
  • osobných údajov, ktoré Spoločnosť získala online z elektronických interakcií, vrátane webových stránok, mobilných aplikácii, textových správ alebo na sociálnych sieťach tretích strán.
  2. Spoločnosť zbiera za určitým cieľom najmä tieto kategórie osobných údajov:
  • osobné adresné údaje vrátane informácii umožňujúcich Spoločnosti Vás osobne kontaktovať, t.j. meno a priezvisko, poštová alebo e-mailová adresa a telefónne číslo;
  • demografické osobné údaje vrátane dátumu narodenia, veku, pohlavia, lokality (napr. PSČ, mesto, štát kde dotknutá osoba žije);
  • platobné informácie, t.j. informácie o čísle Vášho bankového účtu;
  • informácie vo vzťahu k spolupráci s dodávateľmi služieb, t.j. životopis a fotografia;

III. Účely pre ktoré Spoločnosť spracúva osobné údaje

 1. Spoločnosť zhromažďuje a spracúva osobné údaje iba v nevyhnutných prípadoch a v rozsahu nevyhnutnom na splneniu účelu, pre ktorý sa osobné údaje zbierajú. Spoločnosť spracúva osobné údaje napríklad na nasledujúce účely:
  • poskytovanie služieb v súlade s našimi obchodnými podmienkami;
  • spolupráce Spoločnosti s Vami na základe osobitnej zmluvy;
  • vybavovanie reklamácií;
  • zasielanie marketingových ponúk a noviniek;
  • spracovanie a vyhodnotenie súťaže a zverejnenie súťažných príspevkov;
  • prezentácia činnosti Spoločnosti;
  • Vaše zaradenie a uchovanie v internej databáze Spoločnosti o uchádzačoch o obchodnú spoluprácu so Spoločnosťou.
  2. Zo strany Spoločnosti zároveň nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu podľa § 28 Zákona.

 IV. Komu Spoločnosť poskytuje osobné údaje

 1. Spoločnosť nebude nikdy zdieľať Vaše osobné údaje so žiadnou treťou stranou, ktorá ich hodlá použiť pre účely marketingu, pokiaľ by Vás Spoločnosť o tomto dopredu neinformovala a k tomuto ste Spoločnosti neposkytli výslovný súhlas. Spoločnosť môže zdieľať Vaše osobné údaje s tretími stranami len vo výslovne dohodnutých prípadoch.
  2. Spoločnosť môže využívať pri spracúvaní Vašich osobných údajov svojich sprostredkovateľov, t.j. tretiu stranu, ako sú obchodné spoločnosti alebo živnostníci, ktorí so Spoločnosťou dlhodobo spolupracujú a v jej mene na základe osobitnej písomnej zmluvy o spracovaní osobných údajov spracúvajú Vaše osobné údaje. Tieto tretie osoby sú touto zmluvou o spracúvaní osobných údajov viazané, pričom v súlade s touto zmluvou a príslušnými právnymi predpismi, tieto tretie osoby Vaše osobné údaje uchovávajú v súkromí, zabezpečené a budú ich spracúvať iba na základe výslovných pokynov Spoločnosti. Tieto tretie osoby zároveň musia poskytnúť rovnakú úroveň zabezpečenia Vašich osobných údajov ako Vám poskytuje Spoločnosť.
  3. Spoločnosť neprenáša Vaše osobné údaje do tretích krajín (mimo EÚ).

 V. Práva dotknutých osôb

 1. Ako dotknutá osoba podľa Nariadenia a Zákona mate právo:
  • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov– máte právo kedykoľvek po udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov počas doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, tento súhlas kedykoľvek odvolať a to rovnakým spôsobom akým bol tento súhlas poskytnutý;
  • požadovať od Spoločnosti prístup k svojím osobným údajom a právo získať od Spoločnosti potvrdenie o tom, či táto spracúva osobné údaje– na základe práva na prístup k osobným údajom máte právo aby Vám Spoločnosť bezodplatne poskytla jednu kópiu osobných údajov, ktoré Spoločnosť spracúva. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže Spoločnosť účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Spoločnosť poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob poskytnutia;
  • na opravu osobných údajov – máte právo aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila Vaše nesprávne osobné údaje alebo aby prípadné neúplné osobné údaje Spoločnosť doplnila;
  • vymazanie osobných údajov – máte právo požadovať aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu vymazala Vaše osobné údaje, ak (A) osobné údaje už nie sú potrebné na účel podľa súhlasu, na ktorý sa získali alebo spracúvali; (B) odvoláte súhlas, na základe ktorého Spoločnosť osobné údaje spracúva; alebo (C) ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne;
  • obmedzenie spracúvania Osobných údajov – ak (A) napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Spoločnosti overiť správnosť Vašich osobných údajov; (B) spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; (C) Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účel udelený súhlasom, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov. V prípade, ak dôjde k obmedzeniu spracúvania osobných údajov s výnimkou spôsobu spracovania uchovávaním osobných údajov, môže Spoločnosť akýmkoľvek iným spôsob spracúvať Vaše osobné údaje len s Vaším súhlasom;
  • na prenosnosť Osobných údajov – právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám Spoločnosť bránila. Máte právo na prenosnosť osobných údajov priamo od Spoločnosti inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;
  • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Osobných údajov – ak je spracúvanie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Spoločnosti alebo je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov;
  • podať sťažnosť dozornému orgánu – ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s príslušných právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi ochranu osobných údajov.

 VI. Bezpečnosť osobných údajov

 1. Spoločnosť je v zmysle Nariadenia a Zákona povinná prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti osobných údajov a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s Nariadením a zákonom. Spoločnosť má nastavených niekoľko technických a organizačných opatrení vrátane:
  • zabezpečenia operačného prostredia, keď Spoločnosť zhromažďuje Vaše osobné údaje v zabezpečenom prostredí, ktoré je prístupné len pre oprávnené osoby ako sú zamestnanci Spoločnosti;
  • mechanického zabezpečenia priestorov, kde sa osobné údaje nachádzajú;
  • povolenia prístupu (t.j. zavedenie hesiel na prístup) k úložiskám, na ktorých sa nachádzajú osobné údaje;
  • zabezpečenia dátových úložísk, kde sa osobné údaje nachádzajú prostredníctvom antivírových programov a pod.
  • pravidelného vykonávania záloh dát s Vašimi osobnými údajmi.
  2. Spoločnosť prehlasuje, že Vaším osobným údajom majú prístup len osoby poverené Spoločnosťou.

 VII. Uchovávanie osobných údajov

 1. Spoločnosť zároveň bude Vaše osobné údaje uchovávať len počas nevyhnutne nutnej doby pre uvedené účely a za podmienky dodržania všetkých právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

VIII. Kontakt

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa týchto zásad, kontaktujte spoločnosť Fit&Co prostredníctvom údajov v bode I.

Posledná aktualizácia: 31. mája 2024. Táto verzia zásad ochrany osobných údajov úplne nahrádza predchádzajúce verzie.

© 2023 Fit&Co

Vydajte sa na cestu za pevným zdravím