Skip to main content

Prevádzkový poriadok

čl. I

Identifikačné údaje Prevádzkovateľa, úvodné ustanovenia

Obchodné meno: Fit&Co s. r. o.

Sídlo: Pribinova 8, 811 09 Bratislava

IČO: 36793922

IČ pre DPH: SK 2022423689

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 121413/B

e-mail: info@365fitcopresov.sk

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Obsah prevádzkového poriadku nie je konečný. Prevádzkovateľ môže tieto ustanovenia z času na čas rozšíriť, zmeniť a revidovať. Prevádzkovateľ je povinný všetky takéto zmeny zverejniť na web www.365fitcopresov.sk v priestoroch 365Fit&Co.

Prevádzkovateľ je povinný uložiť prevádzkový poriadok na takom mieste, ku ktorému budú mať personál, návštevníci, členovia voľný prístup.

čl. II

Druh a spôsob poskytovania služieb

2.1    Prevádzkovateľ je obchodná spoločnosť, ktorá prevádzkuje športovo relaxačné zariadenie – 365Fit&Co. Priestory 365Fit&Co sa nachádzajú v OC Eperia, Arm. gen. Svobodu 25, 080 01 Prešov- Sekčov. Cieľom a účelom 365 Fit&Co je športové vyžitie a regenerácia svojich členov. Členom 365Fit&Co je fyzická alebo právnická osoba, ktorá podpísala zmluvu o členstve, kúpou členstva. Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom, najmä služby: Fitness&Cardio a iné služby v rámci telesnej kultúry.

2.2    365Fit&Co sa profiluje ako klub športu, relaxu a zdravého životného štýlu pre dospelých, nie ako mládežnícky klub alebo klub pre deti.

2.3    Spôsobom poskytovania služieb sa rozumie umožnenie členom a návštevníkom/klientom využívať služby 365Fit&Co, na základe riadneho zaplatenia členského niektorou z foriem, uvedených v čl. VII. Tohto Prevádzkového poriadku. Do prevádzky 365 Fit&Co nie je možné vstupovať, ak by hrozilo prekročenie stanovenej kapacity (kapacitu určuje Prevádzkovateľ). Klientom sa na účely tohto Prevádzkového poriadku rozumie fyzická osoba a právnická osoba, ktorá odoberá od Prevádzkovateľa služby v zmysle tohto Prevádzkového poriadku.

čl. III

Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov /členov a zamestnancov 365 Fit&Co

3.1.   Dispozične sú priestory 365Fit&Co členené na jednotlivé prevádzky: Fitness&Cardio, Skupinová sála, (ďalej len „Prevádzky“) Priestory jednotlivých Prevádzok udržuje Prevádzkovateľ v čase poskytovania služieb v zmysle čl. IX udržiavané v čistote a v poriadku.

3.2.   Pri používaní náradí a predmetov určených na činnosti uvedené v čl. II sú členovia povinní postupovať podľa návodu výrobcu jednotlivých zariadení a podľa pokynov zodpovedných osôb v 365Fit&Co, aby neprišlo k ohrozeniu ich zdravia, prípadne k poškodeniu majetku Prevádzkovateľa a iných osôb. Vetranie, vykurovanie a osvetlenie Prevádzky je zabezpečené Prevádzkovateľom. Lekárničky umiestnené v Prevádzke sú vybavené základným zdravotníckym materiálom a sú pravidelne kontrolované.

3.3.   Oznam o zákaze fajčenia a oznam o zákaze manipulácie s otvoreným ohňom je vyvesený na viditeľnom mieste.

3.4.    Upratovanie a dezinfekciu prevádzkových plôch, priestorov, zariadení, športových pomôcok vykonáva kvalifikovaný personál denne.

3.5.     Zber odpadu je zabezpečený prostredníctvom zberných košov, ktoré sú rozmiestnené vhodne a v dostatočnom počte po celých priestoroch 365Fit&Co. Odvoz odpadu je zabezpečený prenajímateľom priestorov- OC Eperia, ktorá je zodpovedná za bezpečný odvoz a nakladanie s odpadom.

čl. IV

Členstvo, člen, členské, členská karta 365Fit&Co

4.1    Termíny členstvo, člen, členské a členská karta 365 Fit&Co sú definované vo Všeobecných podmienkach členstva vo 365 Fit&Co, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o členstve.

4.2    Jednotlivé typy ponúkaného členstva závisia od obchodnej stratégie Prevádzkovateľa. Recepcia a obchodné oddelenie Prevádzkovateľa sú pripravené informovať o kompletnej ponuke a o aktuálnych cenách služieb 365 Fit&Co, ktoré sú uvedené v platnom cenníku 365 Fit&Co na webovej stránke www.365fitcopresov.sk

4.3    Člen 365 Fit&Co je povinný riadiť sa ustanoveniami  zmluvy o členstve, ustanoveniami všeobecných podmienok členstva v 365 Fit&Co, ako aj ustanoveniami uvedenými v tomto prevádzkovom poriadku.

4.4    Ochrana osobných údajov členov je riešená vo všeobecných podmienkach členstva vo 365 Fit&Co.

4.5    Každý člen 365 Fit&Co obdrží členskú kartu, ktorá mu umožňuje vstup a výstup z priestorov 365 Fit&Co a využívanie ponúkaných služieb podľa typu členstva. Členská karta je neprenosná. Členská karta sa vydáva na dobu platnosti zmluvy o členstve. Po skončení členstva (platnosti zmluvy o členstve).

4.6    Členstvo neumožňuje automaticky sa bezplatne zúčastňovať špeciálnych kurzov, promoakcií a iných a akcií organizovaných v 365 Fit&Co.

4.7    Členstvo v 365 Fit&Co je plynulé a jeho platnosť nie je možné prerušiť/pozastaviť. Výnimkami sú prípady uvedené vo Všeobecných podmienkach členstva v 365 Fit&Co.

čl. V

Pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov/členov

5.1    Návštevník/člen 365 Fit&Co je oprávnený využívať Prevádzky, čerpať služby a odoberať tovar len v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku VII. tohto prevádzkového poriadku.

 • Člen 365 Fit&Co sa vždy na recepcii preukáže členskou kartou a na požiadanie aj dokladom totožnosti.

5.3    Využívať Prevádzky smie len osoba staršia ako 18 rokov.

5.4    Členom Klubu sa môže stať aj osoba vo veku od 10 do 18 rokov (ďalej len „Maloletí“), ktorej môže členstvo zakúpiť zákonný zástupca, ktorý súčasne podpíše písomný súhlas zákonného zástupcu s členstvom Maloletého (ďalej len “Vyhlásenie”):

 1. že osoba, v prospech ktorej je členstvo zakúpené, je dostatočne oboznámená so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi z Prevádzkového poriadku 365 Fit&Co (ďalej len „Prevádzkový poriadok“) a je primerane rozumovo vyspelá na dodržiavanie týchto povinností, a
 2. že za takúto osobu je v plnom rozsahu zodpovedná i v prípade, že ju zákonný zástupca nedoprevádza v priestoroch 365 Fit&Co. Maloletí (mládež od 10 do 18 rokov) smú navštevovať 365 Fit&Co výlučne len  na základe  podpísaného Vyhlásenia.

5.5    V prípade, ak zodpovednosť za Maloletého preberá v rámci dohody o prebratí zodpovednosti a počas lekcie a kurzu a/alebo osobného tréningu fitness tréner v priestoroch Prevádzkovateľa, dochádza k prechodu tejto zodpovednosti vstupom osoby do príslušnej Prevádzky a jej prevzatím fitness trénerom. Do tejto doby je za pohyb Maloletého zodpovedný jeho zákonný zástupca.

 • Z bezpečnostných dôvodov nie je deťom do 10 rokov vstup do Prevádzok povolený.

5.7    Do priestorov 365 Fit&Co môže so súhlasom zodpovednej osoby  365 Fit&Co a v jeho doprovode vstúpiť cudzia osoba – návšteva. Návštevou sa rozumie fyzická osoba, ktorá nie je zamestnancom alebo pracovníkom Prevádzkovateľa, alebo ktorá nie je členom  alebo ktorá nevstupuje do 365 Fit&Co za účelom čerpania služieb alebo zakúpenia tovaru. Návšteva je povinná počas svojho pobytu vo  365 Fit&Co dodržiavať všetky pravidlá a príkazy stanovené Prevádzkovateľom.

5.8    Osoby, ktorým nie je povolené využívať služby 365 Fit&Co:

 1. osoby so zdravotným stavom, ktorý vylučuje bezpečne prevádzkovať športovú, alebo fyzicky namáhavú činnosť,
 2. osoby pod vplyvom alkoholu, akýchkoľvek omamných, alebo psychotropných látok alebo iných návykových látok,
 3. osoby v znečistenom oblečení, obuvi, alebo zjavne nevhodnom oblečení, alebo vzbudzujúcom verejné pohoršenie,
 4. osoby, ktorým Prevádzkovateľ udelil zákaz vstupu.

5.9    Zamestnanci 365 Fit&Co a osoby poverené Prevádzkovateľom k zabezpečeniu bezpečnosti a poriadku vo 365 Fit&Co. (ďalej len „personál“) sú oprávnení kedykoľvek vyzvať osoby, ktorým nie je povolené využívať služby 365 Fit&Co, aby 365 Fit&Co opustili. Týka sa to i osôb, ktoré svojim chovaním rušia, alebo obmedzujú členov, iných návštevníkov, alebo personál 365 Fit&Co v jeho riadnom užívaní.

5.10 Za rušenie respektíve obmedzenie členov, návštevníkov alebo personálu sa považuje slovný, alebo fyzický útok na inú osobu, hrubé správanie sa, alebo vyhrážanie sa. Takéto konanie je považované za hrubé porušenie prevádzkového poriadku. Porušujúci člen, návštevník alebo iná osoba je povinný danej výzve personálu okamžite vyhovieť. Pokiaľ tak neurobí, môže byť z 365 Fit&Co vyvedený.

5.11 Pri hrubom porušení prevádzkového poriadku má Prevádzkovateľ právo zamedziť členovi alebo návštevníkovi vstup do 365 Fit&Co, alebo odstúpiť od zmluvy o členstve, ak je táto uzatvorená a platná, čím zmluva o členstve zaniká bez nároku na vrátenie členského poplatku.

čl. VI

Povinnosti členov a návštevníkov 365 Fit&Co

6.1    Členovia alebo návštevníci 365 Fit&Co sú povinní:

 1. dodržiavať prísny zákaz fajčenia v priestoroch 365 Fit&Co. Fajčenie v priestoroch 365 Fit&Co je považované za chovanie obmedzujúce iných členov/návštevníkov v jeho riadnom využívaní,
 2. používať cvičebné náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie 365 Fit&Co jedine spôsobom k tomu určeným. Sú pri tom povinní správať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu ich vlastného zdravia, alebo zdravia iných členov/návštevníkov, prípadne k poškodeniu majetku Prevádzkovateľa a iných osôb a sú povinní dodržiavať hygienické pravidlá spočívajúce v používaní uteráka pri ležaní a sedení na posilňovacích strojoch a zariadeniach,
 3. riadiť sa pokynmi personálu 365 Fit&Co,
 4. v priebehu využívania 365 Fit&Co používať oblečenie, obuv a športové náčinie, a pomôcky vhodné k vykonávaniu príslušnej športovej činnosti tak, aby neohrozovali svoje zdravie, ani zdravie ostatných členov/návštevníkov a neznečisťovali priestory 365 Fit&Co,
 5. v prípade porušenia niektorej z povinností, uvedených v tomto prevádzkovom poriadku, je člen alebo návštevník povinný opustiť priestory 365 Fit&Co a Prevádzkovateľom mu môže byť udelený zákaz vstupu.
 6. na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa môže dôjsť na určitú dobu k obmedzeniu niektorých druhov, rozsahu, alebo kvality poskytovaných služieb. A to napríklad z dôvodu konania sa špeciálnych akcií alebo podujatí v priestoroch 365 Fit&Co, alebo z technických či personálnych príčin a dôvodov. Na túto dobu sú oprávnené 365 Fit&Co, respektíve jeho časti využívať len osoby určené rozhodnutím Prevádzkovateľ

6.2    Člen/návštevník je oprávnený požiadať o zrealizovanie rezervácie ním požadovanej služby. Požadovaná rezervácia bude 365 Fit&Co zrealizovaná, pokiaľ to požadovaný druh služby umožňuje.

čl. VII.

Využívanie služieb 365 Fit&Co

7.1    Členovia/návštevníci 365 Fit&Co sú oprávnení využívať služby 365 Fit&Co len ak:

 1. sú členmi 365 Fit&Co a majú platné členstvo, alebo
 2. sú hosťami člena 365 Fit&Co a sú registrovaní na recepcii 365 Fit&Co a pri registrácii na recepcii 365 Fit&Co zároveň súhlasili s týmto prevádzkovým poriadkom a využitie služieb 365 Fit&Co je v súlade s členským člena, alebo
 3. im bol na recepcii 365 Fit&Co registrovaný jednorazový vstup do 365 Fit&Co, ktorý je spoplatnený podľa platného cenníka 365 Fit&Co a pri registrácii na recepcii 365 Fit&Co zároveň súhlasili s týmto prevádzkovým poriadkom,
 4. sú držiteľmi karty Multisport, alebo UpBalansea a pred vstupom do zariadenia im bola na recepcii 365 Fit&Co nasnímaná multisport karta, alebo
 5. sú platiacimi návštevníkmi jednorazovej akcie alebo podujatia, organizovanej alebo spoluorganizovanej 365 Fit&Co.

7.2    Platba ceny odobratých služieb a tovarov podľa cenníka 365 Fit&Co sa realizuje pred výstupom z 365 Fit&Co:

 1. platbou v hotovosti na recepcii, alebo ekvivalentom, ktorý 365 Fit&Co prijíma (ďalej len „platba v hotovosti“),
 2. platobnou kartou, ktorú 365 Fit&Co akceptuje,
 3. platbou z konta držiteľa členskej karty, pričom na konte členskej karty musí mať dostatočný zostatok kreditu, ktorý pokrýva jeho účet. V prípade, že zostatok kreditu na členskej karte je nižší ako jeho účet, majiteľ členskej karty má povinnosť doplatiť rozdiel v hotovosti, platobnou kartou.

7.3    Majiteľ členskej karty je tiež oprávnený si dobiť členskú kartu ďalším kreditom.

čl. VIII.

Všeobecné podmienky pobytu vo 365 Fit&Co

8.1    K pohybu po priestoroch Fit&Co je potrebné používať aktivovanú členskú kartu Na členskú kartu sa nahráva každá a celá konzumácia člena alebo klienta/návštevníka, ako aj služby objednané nad rámec služieb, ktoré sú zahrnuté v členstve.

8.2    Konečná úhrada zakúpených služieb a odobratých tovarov v 365 Fit&Co sa zrealizuje pri odchode z 365Fit&Co. Člen alebo klient/návštevník si pri platbe v hotovosti vždy po zaplatení prepočíta výdavok. Neskoršie reklamácie nebudú uznané.

8.3    Členovia alebo návštevníci, využívajúci platbu z konta,         ktorí nemajú dostatočný zostatok na konte, uhradia rozdiel platbou na recepcii v daný deň. Člen/návštevník je oprávnený uskutočniť úhradu ceny služieb a produktov zakúpených v 365 Fit&Co v hotovosti. V prípade, ak si člen zabudne členskú kartu, je oprávnený čerpať služby v prípade, pokiaľ sa preukáže obsluhe na recepcii platným preukazom totožnosti, aby bolo možné overiť jeho identifikačné údaje a vydať náhradnú kartu. Vydanie náhradnej karty môže byť spoplatnené podľa cenníka 365 Fit&Co.

8.4    K úschove vecí v šatniach slúžia skrinky. Zámok funguje na PIN kód a klient je pri prvej návšteve fitness centra oboznámený s jeho fungovaním.

8.5    Prevádzkovateľ zodpovedá len za škodu na veciach odložených na miestach k tomu určených v zmysle článku X tohto prevádzkového poriadku.

8.6    V prípade, ak člen alebo návštevník nemá skrinku od Prevádzkovateľa prenajatú, je povinný zakaždým pri odchode skrinku vyprázdniť a nechať ju odomknutú.

8.7    Ak člen alebo návštevník nevyprázdni skrinku podľa bodu 8.6 tohto článku, Prevádzkovateľ má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe, resp. po dobe nájmu, násilne otvoriť. Prevádzkovateľ neručí za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti nechať skrinku prázdnu a odomknutú.

8.8    Prevádzkovateľ sa zaväzuje min. 7 (sedem) dní veci nájdené v násilne otvorenej skrinke skladovať. Pri odovzdaní daných vecí bude Prevádzkovateľ účtovať členovi alebo návštevníkovi jednorazový manipulačný poplatok vo výške 20,00 EUR (slovom: dvadsať eur).

čl. IX

Držitelia Karty Multisport

9.1.      Držitelia karty multisport sú opravnení vo 365 Fit&Co využívať nasledujúce služby: fitness a skupinové cvičenia.

9.2.      V jeden deň môže držiteľ multisport karty využiť vždy iba 1 z uvedených služieb, maximálne 1 krát.

9.3.      Pri využití fitness platia nasledovné obmedzenia:

– doba pobytu vo fitness je neobmedzená a nie je potrebné mať vytvorenú rezerváciu.

9.4.     Pri využití skupinových cvičení:

– doba pobytu v priestoroch 365 Fit&Co pri využití týchto služieb je obmedzená na 100 minút, pričom začiatok návštevy sa počíta od vstupu cez turniket na recepcii 365 Fit&Co a návšteva končí opustením priestorov 365 Fit&Co, prejdením cez turniket na recepcii 365 Fit&Co. Po prekročení časového limitu je účtovaný storno poplatok vo výške 10,-eur

čl. X

Špeciálne akcie a podujatia

10.1  Špeciálnymi akciami sa rozumejú mimoriadne, väčšinou jednorazové, dopredu ohlásené športové podujatia s poskytovaním služieb určitého druhu, ktoré majú ohraničený rozsah, ohraničený počet návštevníkov a pevne stanovenú cenu. Vstupné je nutné uhradiť vopred a nie je možné ho vrátiť. Obmedzenie prevádzky v súvislosti s organizáciou špeciálnych akcií bude vopred avizované plagátmi, umiestnenými v priestoroch 365 Fit&Co a na webovej stránke www.365fitcopresov.sk.

10.2  Pokiaľ návštevník predloží lekárske potvrdenie, že nie je zdravotne spôsobilý zúčastniť sa špeciálnej akcie, a to najmenej 1 deň vopred, môže ponúknuť už zakúpené vstupy na recepcii 365 Fit&Co k predaju. Na predaj vstupov nie je právny nárok.

čl. XI

Zodpovednosť 

Zodpovednosť člena/návštevníka za ním spôsobenú škodu:

11.1 člen alebo návštevník 365 Fit&Co je v Prevádzkach povinný správať sa tak, aby nerušil pohodlie iných členov alebo návštevníkov,  aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku, a aby svojimi úkonmi nenarúšali pracovné povinnosti zamestnancov 365 Fit&Co príp. personálu,

11.2 člen alebo návštevník 365 Fit&Co zodpovedá za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi stratou zapožičaného športového náradia, športového odevu, obuvi, uterákov, kľúčov a podobne.

11.3 v prípade, že svojím konaním, ktorým porušil svoju vyššie uvedenú povinnosť, alebo inú právnu povinnosť, spôsobí člen alebo návštevník škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu na vnesených, alebo odložených veciach:

11.5  za cenné veci riadne uložené v uzamykateľných skrinkách, ktoré boli členom/návštevníkom v zmysle pokynov aj uzavreté, a ku ktorým poskytol kľúče/zámky prevádzkovateľ zodpovedá prevádzkovateľ len do výšky 332 EUR. Cennými vecami sú najmä mobilné telefóny, kamery, fotoaparáty, klenoty a pod. Poškodenie akejkoľvek skrinky a stratu osobných vecí v nej uložených je člen/návštevník povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť zodpovednému zamestnancovi 365 Fit&Co.

11.6 skrinky v šatniach nie sú určené k odkladaniu klenotov, peňažnej hotovosti, mobilných telefónov, notebookov a iných cenností.

11.7 právo na náhradu škody musí byť členom alebo návštevníkom uplatnené u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak nebolo uplatnené najneskôr do pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel.

Zodpovednosť za vady na tovare:

11.8  V prípade, že tovar zakúpený u Prevádzkovateľa, má vady, je člen alebo návštevník oprávnený uviesť tieto vady v reklamačnom procese v záručnej dobe u Prevádzkovateľa. Vady sa uvádzajú na recepcii 365 Fit&Co. Pri reklamácií je člen alebo návštevník povinný predložiť doklad o zakúpení tovaru.

Zodpovednosť za inú škodu:

11.9  Zodpovednosť za inú škodu sa riadi ustanovením § 420 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť pri zneužití členskej karty:

11.10 V prípade straty karty je člen povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť 365 Fit&Co a žiadať o zablokovanie karty. Do okamihu zablokovania permanentnej karty nezodpovedá Prevádzkovateľ  za jej zneužitie treťou osobou.

čl. XII

Spôsob a frekvenciu upratovania priestorov 365 Fit&Co

12.1  Dezinfekcia povrchových plôch ako aj vlhká mechanická očista podláh a zariadení na osobnú hygienu vo 365 Fit&Co je vykonávaná  počas noci, ale aj počas celého dňa podľa potreby.

12.2  Nádoby na odpad umiestnené v Prevádzke sú vyprázdňované počas celého dňa podľa potreby.

12.3  Osvetľovacie telesá a okná sú chránené pred rozbitím dostatočnou vzdialenosťou od členov a návštevníkov, respektíve od strojov a zariadení, a sú čistené podľa potreby.

12.4  Dezinfekcia, čistenie, upratovanie, ako aj všetky činnosti spojené s čistotou a poriadkom vo 365 Fit&Co sú v zodpovednosti spoločnosti, ktorá túto činnosť vykonáva na základe zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom. Ku dňu vydania tohto prevádzkového poriadku upratovacie služby poskytuje spoločnosť SLOVCLEAN – čistiace a upratovacie služby sídlo: Račianska 96, 831 02 Bratislava IČO: 35 956 526 zodpovedná osoba: Ing. Tomáš Holkovič, tel. kontakt: +421 948 128 807

čl. XIII

Záverečné ustanovenia

13.1  Prevádzkovateľ je oprávnený meniť alebo doplniť ustanovenia prevádzkového poriadku a Všeobecných podmienok členstva vo 365 Fit&Co na základe zmeny v Prevádzke, požiadaviek členov 365 Fit&Co a spätnej väzby od členov 365 Fit&Co. Zmena alebo doplnenie prevádzkového poriadku a Všeobecných podmienok členstva vo 365 Fit&Co je účinná voči členom ako aj ostatným návštevníkom 365 Fit&Co dňom ich zverejnenia v priestoroch 365 Fit&Co a na webovej stránke 365 Fit&Co www.365fitcopresov.sk. Členovia a návštevníci 365 Fit&Co sú povinní sa so zmenami alebo doplneniami prevádzkového poriadku a Všeobecných podmienok členstva vo 365 Fit&Co oboznámiť.

13.2  Prevádzkovateľ je oprávnený podrobnejšie upraviť jednotlivé práva a povinnosti Prevádzkovateľa, členov a návštevníkov v konkrétnych Prevádzkach.

13.3  Špecifické pravidlá pre Prevádzku Skupinová sála sú upravené v Prílohe č. 1.

13.4  Špecifické pravidlá pre Prevádzku Fitness&Cardio sú upravené v Prílohe č. 2. 

_________________________________

Fit&Co, s.r.o.

JUDr. Martin Gajňák, konateľ

Neoddeliteľnou súčasťou týchto Pravidiel klubu sú prílohy:

         Príloha č. 1:       Špecifické pravidlá pre Prevádzku Skupinová sála

         Príloha č. 2:       Špecifické pravidlá pre Prevádzku Fitness&Cardio

Príloha č. 1

Špecifické pravidlá pre Prevádzku Skupinová sála

 1. Všeobecné pravidlá

1.1    Špecifické pravidlá prevádzky sú v zmysle čl. XII bod 12.4 doplnením prevádzkového poriadku. Klient 365 Fit&Co je v Prevádzkach povinný správať sa tak, aby nerušil pohodlie iných členov aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku, a aby svojimi úkonmi nenarúšal pracovné povinnosti zamestnancov 365 Fit&Co a personálu.

 • Prevádzkovéé hodiny sú viditeľne vyznačené. Žiadna osoba nie je oprávnená vstupovať do Prevádzky mimo prevádzkových hodín.

1.3    Vstup je povolený až po otvorení Prevádzky a nástupe službuvykonávajúceho fitness trénera.

 1. Zákazy uplatňujúce sa v Prevádzke Skupinová sála

2.1    Zákaz vstupu do Prevádzky Skupinová sála platí pre:       

 1. osoby pod vplyvom alkoholu, alebo toxických látok, alebo iných návykových látok,
 2. osoby so zvieratami,
 3. osoby trpiace prenosnými infekčnými chorobami (v prípade pochybností môže byť klient požiadaný o potvrdenie od lekára) alebo osoby s otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami, alebo trpiace akoukoľvek chorobou ohrozujúcou zdravie ostatných návštevníkov,
 4. osoby, ktoré zamýšľajú využiť Klub na komerčné alebo neštandardné využitie bez povolenia vedenia 365 Fit&Co,
 5. osoby špinavé, v znečistenom oblečení a obuvi,

2.1.1      Maloletí majú vstup povolený len za podmienok uvedených vo všeobecných podmienkach členstva vo Fit&Co.

2.2    V Prevádzke Skupinová sála je zakázané:

 1. fajčenie,
 2. vnášanie a používanie sklenených predmetov (vrátane fliaš),
 3. fotografovanie alebo filmovanie osôb, ako aj skupín bez ich súhlasu (pre fotografovanie a filmovanie slúžiace na komerčné účely a pre tlač je potrebné získať povolenie od vedenia Fit)
 4. svojím správaním obmedzovať pohodlie ostatných klientov a nenarúšať priebeh lekcie
 5. konzumovať akékoľvek jedlá a pokrmy
 6. zasahovať do technického vybavenia sál (vzduchotechnika, ozvučenie, osvetlenie)
 7. žiadať od personálu služby, ktoré odporujú prevádzkovému poriadku.
 8. Prevádzkové pokyny pre členov/návštevníkov

3.1    Člen/návštevník je povinný používať čistú a vhodnú športovú obuv.

3.2    Člen/návštevník je povinný používať uterák.

3.3    Člen/návštevník je povinný dodržiavať pokyny lektora.

3.4    Člen/návštevník je povinný dodržiavať čistotu a hygienu v sálach Prevádzky.

3.5    Člen/návštevník je povinný po ukončení lekcie uložiť použité náradie na miesto jemu určené (nevynášať náradie zo sál Prevádzky).

3.6    Člen/návštevník je povinný neodkladne informovať lektora v prípade zistených a náhlych zdravotných problémov.

3.7    Člen/návštevník je povinný šetrne zaobchádzať so zariadeniami Klubu a nepoškodzovať priestory 365 Fit&Co.

3.8    Prevádzkovateľ si v prípade technických príčin vyhradzuje právo upraviť prevádzkovú dobu, a to z bezpečnostných dôvodov. V prípade vyššie uvedených skutočností Prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť vstupné ani iným spôsobom člena/návštevníka odškodniť.

3.9    Za poranenia a úrazy, ktoré si člen/návštevník pôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním prevádzkového poriadku, prípadne týchto Špecifických pravidiel, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

 1. Zodpovednosť

Členovia/návštevníci využívajú Prevádzku Skupinová sála na svoje vlastné riziko.

 1. Výnimky 

5.1    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo udeliť z prevádzkového poriadku a zo Špecifických pravidiel Prevádzky Skupinová sála výnimky.

Príloha č. 2

Špecifické pravidlá pre Prevádzku Fitness&Cardio

 1. Všeobecné pravidlá

1.1    Špecifické pravidlá prevádzky sú v zmysle čl. XII bod 12.5 doplnením prevádzkového poriadku. Klient 365 Fit&Co je v Prevádzkach povinný správať sa tak, aby nerušil pohodlie iných členov aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku, a aby svojimi úkonmi nenarúšal pracovné povinnosti zamestnancov 365 Fit&Co a personálu.

1.2    Prevádzkové hodiny sú viditeľne vyznačené. Žiadna osoba nie je oprávnená vstupovať do Prevádzky mimo prevádzkových hodín. Vstup je povolený až po otvorení Prevádzky a nástupe službuvykonávajúceho fitness trénera.

 1. Zákazy uplatňujúce sa v Prevádzke Fitness&Cardio

2.1    Zákaz vstupu do Prevádzky Fitness&Cardio platí pre:

 1. osoby pod vplyvom alkoholu alebo toxických látok, alebo iných návykových látok,
 2. osoby so zvieratami,
 3. osoby trpiace prenosnými infekčnými chorobami (v prípade pochybností môže byť klient požiadaný o potvrdenie od lekára), alebo osoby s otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami, alebo trpiace akoukoľvek chorobou ohrozujúcou zdravie ostatných klientov,
 4. osoby, ktoré zamýšľajú využiť Klub na komerčné alebo neštandardné využitie bez povolenia vedenia Klubu,
 5. osoby špinavé, v znečistenom oblečení.

2.1.1      Maloletí majú vstup povolený len za podmienok uvedených vo všeobecných podmienkach členstva v 365 Fit&Co.

2.2   V Prevádzke Fitness&Cardio je zakázané:

 1. fajčenie,
 2. vnášanie a používanie sklenených predmetov (vrátane fliaš),
 3. fotografovanie alebo filmovanie osôb, ako aj skupín bez ich súhlasu (pre fotografovanie a filmovanie slúžiace na komerčné účely, a pre tlač je potrebné získať povolenie od vedenia 365 Fit&Co)
 4. svojím správaním obmedzovať pohodlie ostatných návštevníkov a nenarúšať priebeh lekcie
 5. konzumovať akékoľvek jedlá a pokrmy
 6. zasahovať do technického vybavenia sál (vzduchotechnika, ozvučenie, osvetlenie)
 7. prechádzať mimo turnikety
 8. žiadať od personálu služby, ktoré odporujú prevádzkovému poriadku.
 9. Prevádzkové pokyny pre členov/návštevníkov

3.1    Člen/návštevník je povinný používať čistú a vhodnú športovú obuv a oblečenie.

3.2    Člen/návštevník je povinný používať uterák.

3.3    Člen/návštevník je povinný dodržiavať pokyny inštruktora a trénera.

3.4    Člen/návštevník je povinný dodržiavať čistotu a hygienu v sálach Prevádzky.

3.5    Člen/návštevník je povinný po ukončení cvičenia uložiť použité náradie na miesto jemu určené (nevynášať náradie zo sál Prevádzky).

3.6    Člen/návštevník je povinný po ukončení cvičenia použiť dezinfekčný prípravok – aeróbne stroje.

3.7    Člen/návštevník je povinný šetrne zaobchádzať so zariadeniami Prevádzky a nepoškodzovať priestory Prevádzky.

3.8    Člen/návštevník je povinný neodkladne informovať fitness trénera alebo personál v prípade zistených a náhlych zdravotných problémov.

3.9    Prevádzkovateľ si v prípade technických príčin vyhradzuje právo upraviť prevádzkovú dobu, a to z bezpečnostných dôvodov. V prípade vyššie uvedených skutočností Prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť vstupné ani iným spôsobom člena/návštevníka odškodniť.

3.10  Za poranenia a úrazy, ktoré si člen/návštevník spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním prevádzkového poriadku prípadne týchto Špecifických pravidiel, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

 1. Zodpovednosť

Členovia/návštevníci využívajú Prevádzkovú časť Fitness & Cardio na svoje vlastné riziko.

 1. Výnimky 

5.1    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo udeliť z prevádzkového poriadku a zo Špecifických pravidiel Prevádzky Fitness & Cardio výnimky.

Vydajte sa na cestu za pevným zdravím